Právo duševného vlastníctva

Ste inovátormi vo Vašom odbore podnikania?


Vytvorili ste riešenie, ktoré chcete chrániť? Prajete si Váš vynález, výrobný postup alebo know-how, notorietu Vašich výrobkov alebo služieb preniesť do podoby, ktorá zvýši hodnotu Vašej firmy? Ste autormi alebo umelcami? Je to, čo dokážete vyjadriť, hodnotou, ktorá Vás živí?

Právo duševného vlastníctva Vám umožní s týmto darom pracovať a premeniť ho v iný hodnotový statok. Zaregistrujeme Vašu známku, vynález, pripravíme licenčné zmluvy k výtvorom Vašej činnosti.

Budeme Vaše duševné vlastníctvo chrániť.

Vaše duševné vlastníctvo je tým najcennejším statkom, pomáhame ho chrániť.


Mám záujem o túto službu
  • Vypracovanie prihlášky ochrannej známky - národnej, medzinárodnej alebo známky EÚ
  • Rešeršné služby pred podaním prihlášky ochrannej známky
  • Príprava námietok proti konkurenčným prihláškam, návrhy na vyhlásenie neplatnosti a na zrušenie už zapísaných ochranných známok
  • Zastupovanie klientov v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva
  • Príprava a posúdenie konkurenčných doložiek a zmluvná úprava práv týkajúcich sa zamestnaneckých diel a ochrany know-how
  • Príprava a posúdenie licenčných zmlúv
  • Zmluvy o prevode technológií
  • Zastupovanie v sporoch o právach k ochrannej známke a sporoch z porušenia autorských práv
  • Ochrana doménových mien a doménové spory
  • Všeobecné poradenstvo v práve duševného vlastníctva