Farmaceutické a zdravotnícke právo

Našim klientom ponúkame komplexné poradenstvo a know-how v oblasti registrácie, distribúcie, dovozu, predaja a cenovej regulácie liekov a zdravotníckych pomôcok, chemických látok, potravín, doplnkov stravy a kozmetických výrobkov.


Posudzujeme súlad navrhovanej reklamy a propagácie liekov a zdravotníckych pomôcok s právnymi predpismi.

Zaoberáme sa úpravou zmluvných vzťahov medzi poskytovateľmi zdravotných služieb a zdravotnými poisťovňami, zmluvnými vzťahy s distribútormi a poskytovateľmi zdravotných služieb. Riešime zodpovednostné vzťahy medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotníckych služieb, týkajúce sa zodpovednosti za škodu vzniknutú na zdraví.

Pomáhame koncipovať compliance programy.

Poskytujeme právne služby rovnako farmaceutickým spoločnostiam, výrobcom liekov a zdravotníckych pomôcok, výrobcom chemických látok, potravín, doplnkov stravy a kozmetických výrobkov, ako aj humánnym a veterinárnym lekárom, zdravotníckym zariadeniam a pacientom.

Orientujeme sa v zložitej právnej regulácii farmaceutického a zdravotníckeho práva.


Mám záujem o túto službu
  • Komplexná právna asistencia súvisiaca s registráciou, distribúciou, dovozom, predajom a cenovou reguláciou liekov a zdravotníckych pomôcok, chemických látok, potravín, doplnkov stravy a kozmetických výrobkov
  • Príprava a posúdenie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s predklinickým a klinickým hodnotením
  • Posúdenie súladu reklamy a propagácie liekov a zdravotníckych pomôcok
  • Zastupovanie klientov v konaní pred Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a inými príslušnými správnymi orgánmi
  • Komplexné právne služby pre prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
  • Prevod a predaj lekárskych praxí
  • Súdne a mimosúdne riešenie sporov v oblasti zodpovednosti poskytovateľov zdravotných služieb a oblasti náhrady škody na zdraví
  • Poradenstvo v oblasti veterinárnych predpisov
  • Všeobecné poradenstvo vo farmaceutickom a zdravotníckom práve